Lentink advies?

Skip to main content

Klokkenluidersregeling

Mede gebaseerd op artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties, acht ons kantoor het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen, is onderstaande procedure opgesteld.

Artikel 1 Definities

 1. Het kantoor: Lentink Accountants / Belastingadviseurs;
 2. De melder: degene die, al dan niet in dienst van Lentink Accountants / Belastingadviseurs, werkzaamheden verricht voor Lentink Accountants / Belastingadviseurs en een misstand onder deze regeling meldt;
 3. De werknemer: een melder die in dienst is van Lentink Accountants / Belastingadviseurs;
  Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer;
  Compliance Officer: de door het bestuur van Lentink Accountants / Belastingadviseurs hiertoe aangestelde persoon.
 4. Bestuur: het bestuur Lentink Accountants / Belastingadviseurs, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
 5. Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Lentink Accountants / Belastingadviseurs en / of haar medewerkers, in verband met: en (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
 • een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
 • een (dreigende) schending van binnen Lentink Accountants / Belastingadviseurs geldende (gedrags-)regels of
 • (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

 1. De Melder meldt een misstand bij de Compliance Officer via e-mail aan  compliance@lentink.org. Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken. De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de misstand betrekking heeft op de Compliance Officer, dan kan de misstand worden gemeld bij een andere bestuurder. Deze bestuurder zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.
 2. De Compliance Officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De Compliance Officer stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
 3. Compliance Officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de Compliance Officer van deze verplichting ontheft.
 4. Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de misstand (laten) starten.
 5. Indien de misstand een lid van het bestuur betreft zal de Compliance Officer zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

 1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de Compliance Officer door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.
 2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het Bestuur de Compliance Officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
 3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Compliance Officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
 4. De Compliance Officer stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

 1. Het Bestuur (of de Compliance Officer) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

 1. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2008. De regeling kan in overleg worden gewijzigd.
 2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Lentink Accountants / Belastingadviseurs.