Lentink advies?

Skip to main content

Gedragscode

Belang van een gedragscode
Onze organisatie staat voor een cultuur, waarin commerciële slagkracht en vaktechnische kwaliteit worden gecombineerd, waarbij de vaktechnische kwaliteit te allen tijde doorslaggevend is. Deze gedragscode is opgesteld om de beoogde cultuur en professionele houding te realiseren en in stand te houden.

Integriteit en objectiviteit
Medewerkers van Lentink Accountants / Belastingadviseurs zijn tijdens de uitoefening van werkzaamheden recht door zee en verrichten hun diensten op eerlijke wijze, transparant en duidelijk. Zij handelen tevens in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen, goede smaak en gezond verstand. Algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak vertalen zich onder andere in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden medewerkers niet gehinderd door vooroordelen, belangentegenstellingen of beïnvloeding door derden. Medewerkers zijn onpartijdig in hun oordeelsvorming. Indien zij een bijzonder belang vertegenwoordigen, zorgen zij ervoor dat dit aan alle betrokkenen duidelijk kenbaar wordt gemaakt.

Situaties die voor belanghebbenden aanleiding kunnen geven voor twijfel aan de integriteit en objectiviteit van medewerkers dienen vermeden te worden. Hierbij kan gedacht worden aan het aangaan van relaties met belanghebbenden, die kunnen leiden tot vooroordelen of beïnvloeding van de objectieve oordeelsvorming. Tevens kan gedacht worden aan het aanvaarden dan wel het aanbieden van voordelen van of aan andere belanghebbenden. Medewerkers of hun gezinsleden aanvaarden geen giften van of bieden geen giften aan opdrachtgevers of relaties, voor zover dit in strijd is met de interne richtlijnen.

Deskundigheid en zorgvuldigheid
Onze medewerkers voeren slechts werkzaamheden uit, waarvan zij van mening zijn dat zij hiertoe voldoende kennis en kunde bezitten. Tevens wordt er tegenover derden niet ten onrechte de verwachting gewekt bepaalde ervaring of expertise te bezitten. Onze werkzaamheden worden deskundig, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd. De onderbouwing van verrichte werkzaamheden of uitgebrachte adviezen worden schriftelijk en/of elektronisch vastgelegd. Hiermee wordt voor alle partijen duidelijkheid gecreëerd over wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Medewerkers van Lentink Accountants / Belastingadviseurs behandelen informatie, verkregen tijdens de uitoefening van werkzaamheden, vertrouwelijk. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de werkzaamheden geboden. Vertrouwelijkheid betekent niet alleen dat informatie niet openbaar gemaakt zal worden, maar tevens dat informatie niet gebruikt zal worden ten voordele van zichzelf of van anderen. Medewerkers vragen aan betrokkenen uitsluitend die informatie die noodzakelijk is voor een juiste uitoefening van werkzaamheden.

Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar gemaakt worden, tenzij op gezag van wet- en regelgeving. Medewerkers beoordelen te allen tijde, vóór daadwerkelijke openbaarmaking, de belangen van alle betrokkenen.

Wanneer een opdrachtgever een (andersluidende) opdracht wenst te verstrekken aan een andere accountant, verschaft de externe accountant of een door hem hiertoe aangewezen medewerker op verzoek zodanige informatie als voorgeschreven is volgens de regelgeving inzake collegiaal overleg.

Informatie wordt uitsluitend met collega’s gedeeld in het kader van collegiaal overleg ten behoeve van een opdracht. Bestanden, interne dossiers en stukken die eigendom zijn van de opdrachtgever of de betrokken organisatie worden afgesloten bewaard, wanneer zij niet worden gebruikt.

Professioneel gedrag
Directieleden en medewerkers houden zich aan de relevante wet- en regelgeving en onthouden zich van handelen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt.

Aanvaarding van opdrachten
Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden waarvan wij van mening zijn dat we hiertoe voldoende kennis en kunde bezitten. Wij dragen ervoor zorg dat bij de opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid en die van onze organisatie, specifiek ten aanzien van wet- en regelgeving duidelijk is. Hiermee wordt voorkomen dat er bij onze opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen bestaan ten aanzien van de diensten van onze organisatie.

Onafhankelijkheid
Onze organisatie conformeert zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in de verordeningen van de beroepsorganisaties.
Onze medewerkers zijn onafhankelijk van hun opdrachtgever of andere belanghebbenden. Er bestaat tussen onze medewerkers en belanghebbenden geen relatie of verbintenis. Dit betekent tevens dat wij alle omstandigheden vermijden, die bij anderen aanleiding zou kunnen geven om aan onze objectieve oordeelsvorming te twijfelen.